Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı Mezolitik Gold Kuyumculuk San. Ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.

Telefon : 0850 396 5559

E-mail : info@kuyucu.jewelry

1.2 -ALICI

Adı/soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://kuyucu.jewelry alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI ‘ya ait https://kuyucu.jewelry alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI

Mezolitik Gold Kuy. San. Ve Dış Tic. LTD. ŞTİ.

 ARTILE 1 – PARTIES

1.1 SELLER

Title: Mezolitik Gold Jewelry Industry and International Trade Limited Company

Tel: +90850 396 5559

E-mail: info@kuyucu.jewelry

 1.2 BUYER

Name/Surname/Title:

 Adress:

 Tel:

E-mail:

 ARTICLE 2 – ISSUE

 The issue of this contract is hereby determines that the BUYER’s

 electronic order whose qualities and sales price stated below and on

 which SELLER’s web site https://kuyucu.jewelry in order to protect

 parties rights and obligations in accordance with the 4077 numbered

law on the Protection of the Consumers and Regulation on the

principles and procedures for the Implementation of the and Distant

Contracts.

ARTICLE 3 – CONTRACT PRODUCT

Product’s sort and type, amout, brand pattern, color and sale price is stated above.

 Method of Payment:

Delivery Adress:

Delivery Person:

Invoice Adress:

Shipment Fee:

 ARTICLE 4 – GENERAL RULES

 4.1 BUYER declares that buyer has read the information about the

contractual product’s sales price, payment method and preliminary

 information about the delivery in the internet site

 https://kuyucu.jewelry, which belongs to SELLER and buyer has

 given the necessary confirmation in electronic environment.

4.2 The contractual product shall be delivered to the BUYER not

exceeding the legal 30 day period, for each as it indicated on the

internet site for the period specified in the preliminary information

product depending on the distance of the BUYER or it shall be

delivered to the person/organization that the BUYER indicated.

 4.3 If the contractual item is to be delivered to another

person/organization, SELLER cannot be held responsible if the

 person/organization to be delivered does not accept delivery.

 4.4 The SELLER is responsible for delivering the contracted product

sound, complete, in accordance with the qualification indicated during

 the order, and if any with warranty documents and user guide.

4.5 For the delivery of the contract product, the signed copy of the

contract must be delivered to the SELLER and the price must be paid

 in the form of payment, preferred by the BUYER. If however, for any

 reason the product is not be paid or is canceled in bank records, the

 SELLER shall be deemed to be free from the obligation to deliver the

 product.

 4.6 After delivery of the product,  in case the bank or the financial

institution can not pay the price of the product to the SELLER for the

 reason that the credit card belonging to the BUYER is used

 unauthorizedly or unlawfully by the unauthorized persons in a manner

that was not caused by the BUYER, it is obligatory to send it to

 SELLER. In this case, shipping costs belong to the BUYER.

 4.7 The SELLER is obliged to notify the BUYER if it can not deliver

the contractual product within the term of delivery, because of the

extraordinary situations which prevents the transportation or

 disconnection of the transportation such as weather dispute. In this

case, the BUYER may use one of the right to cancel the order, to

replace the contractual product with equal, if any, and/or can postpone

the delivery until the obstacle is to be removed. In case the BUYER

cancels the order, the amount that it paid shall be fully repaid in cash

within 10 days.

 4.8 If the products, that are sold with or without warranty deed,  are

damaged or defective can be sent to the SELLER for the necessary

repairs within the guarantee conditions, in this case the shipping costs

will be paid by the SELLER.

4.9 This contract shall be valid after it is signed by the BUYER and

delivered to the SELLER by fax or mail.

ARTICLE 5 – RIGHT OF WITHDRAWAL

The PURCHASER shall have the right of withdrawal within 7 days

 from the delivery of the contractual product to the person or

 organization indicated by him or her. In order to use the right of

 withdrawal, it must be notified to the SELLER by fax, e-mail or

 telephone within this period and not used within the scope of Article 6

 provisions of the product. If this right is used, it is obligatory to return

 the sample of the cargo delivery receipt and the actual invoice.

 Within 7 days following receipt of these documents, the price shall be

 repaied to the buyer. If the invoice is not originally sent and if the

 product has a VAT value, the legal obligations can not be refunded.

The price of the shipped product due to right of withdrawal is paid by

 the SELLER.

ARTICLE 6 – PRODUCTS THAT ARE UNAVAILABLE TO USE

 THE RIGHT OF WITHDRAWAL

 Withdrawal rights cannot be used when the products that are non-returnable in nature, disposable products, duplicable software and programs, consumable items, products that can easily be broken or expired products and service.

 ARTICLE 7 – GENERAL RULES

 7.1 People under 18 can not shop at SELLER.

 7.2 SELLER is not responsible for price errors occured due to system and typesetting errors.

 ARTICLE 8 – COMPETENT COURT

 In the implementation of this contract, Consumer Arbitration Committees as well as the Consumer Courts that is close to the BUYER’s or SELLER’s location shall be authorized to the value declared by the Ministry of Industry and Trade. In case of an order being placed, the PURCHASER shall be deemed to have accepted all the terms of this contract.

SELLER

MEZOLITIK GOLD JEWELRY INDUSTRY AND INTERNATIONAL TRADE LIMITED COMPANY