KVKK

(Kuyucu Jewelry) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 Değerli müşterilerimiz, işbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (kuyucu.jewelry) (“Şirket”) tarafından, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Mağazalarımızı ziyaret etmeniz ve mağazalarımızdan alışveriş yapmanız halinde işlenen kişisel verilerinize ilişkin işbu aydınlatma metni, mağazalarda rahatlıkla okuyabileceğiniz şekilde konumlandırılmıştır.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Mağazalarımızın ziyaretçilerinin güvenlik kamerası ile elde edilen ses ve görüntüleri ile, mağazalarımızdan alışveriş yapan müşterilerimizin bunlara ek olarak.

kimlik bilgileri (isim, soy isim) iletişim bilgileri (gerekmesi halinde telefon numarası, adres, e-posta adresi),

gerçekleştirdikleri alışverişe ilişkin bilgiler (alışveriş tarihi, içeriği, tutarı, ödeme şekli, fatura bilgileri vb.)

kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kredi kartı bilgileri (bu bilgiler Şirket tarafından işlenmemekte, ilgili bankaya aktarılmaktadır)

gibi kişisel verileri, mağazalarımızın güvenliğinin sağlanması ve Şirket ile aranızda akdedilen sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yalnızca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz

Mağazalarımızda müşterilerin, çalışanların ve üçüncü kişilerin güvenliğinin sağlanması,

Gerçekleştirdiğiniz alışveriş ile ilgili olarak Şirket ile aranızda akdedilen sözleşme uyarınca, Şirket’in söz konusu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi,

Şirket’in yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

Yaşanabilecek uyuşmazlıklarda ve ayrıca kanunen yetkilendirilmiş mercilerin talepleri halinde, gerekli bilgilerin tam ve eksiksiz bir şekilde ilgili hukuki ve idari mercilere aktarılabilmesi,

Şirket’in mağaza ziyaretçi ve müşteri profilinin tespit edilerek sunulan hizmetlerin sürekli bir şekilde iyileştirilmesi amaçlarıyla şirket tarafından işlenebilecektir.

 Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 Kişisel verileriniz, Şirket’in iş birliği içinde olduğu taraflara, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve kişilere, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde ilgili banka ve ödeme kuruluşlarına, uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya idari mercilere aktarılabilecektir.

Şirket, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun davranılması için gerekli önlemleri almaktadır.

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Mağazalarımızdan alışveriş yapan müşteriler ile Şirket arasında akdedilen sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak; Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, verileriniz fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; mağazalarımızı ziyaretiniz ve gerçekleştirdiğiniz alışveriş sırasında mağazalarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik olarak; alışverişiniz kapsamında doğrudan sizlerden, ilgili formların/sözleşmelerin doldurulması yoluyla ya da mağaza çalışanlarına sözlü olarak iletmeniz şeklinde otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar

 Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı, yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun yer alması ve bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.